Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Minh Quyền

Trần Minh Quyền
Cử nhân

Ngành đào tạo:
AN NINH, QUỐC PHÒNG

Chuyên ngành đào tạo:
AN NINH, QUỐC PHÒNG

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Xem chi tiết