Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
  • 400000.0014

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Toán học

Chuyên ngành đào tạo:
Hình học và tôpô

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết