Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Trần Thuỳ Hương

Phạm Trần Thuỳ Hương
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thực phẩm

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết