Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hữu Tình
  • 600000.0467

Hoàng Hữu Tình
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Động vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Động vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết