Dữ liệu Nhà khoa học

A Min Tjoa

A Min Tjoa
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Anselme Derese

Anselme Derese
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y học

Chuyên ngành đào tạo:
Y tế công cộng

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Britta Antonsson Ogle

Britta Antonsson Ogle
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Bruno Masala

Bruno Masala
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Bui Tung

Bui Tung
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Chia Chu Chen

Chia Chu Chen
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Chiba Kyozo

Chiba Kyozo
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Christophe Tavera

Christophe Tavera
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Damien Roche

Damien Roche
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Fausto Pugnaloni

Fausto Pugnaloni
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kiến trúc và quy hoạch

Chuyên ngành đào tạo:
Kiến trúc

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Guy Feuillard

Guy Feuillard
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hidemi Goto

Hidemi Goto
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Nội - Tiêu hoá

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết