Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Huỳnh Thị Thùy Linh
  • 100000.0023

Huỳnh Thị Thùy Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Lại Phước Sơn

Lại Phước Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết