Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Xuân Cường
  • 100000.0034

Ngô Xuân Cường
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Lịch
  • 600000.0324

Nguyễn Quang Lịch
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật môi trường

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết