Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Vượng
  • 800000.0002

Nguyễn Văn Vượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết