Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Lê Phương Thảo
  • 800000.0060

Hồ Lê Phương Thảo
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Phan Thị Thu Hương
  • 800000.0068

Phan Thị Thu Hương
Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế học

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Phan Khánh Trang
  • 800000.0149

Trần Phan Khánh Trang
Giáo sư danh dự - Đại học

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết