Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Lê Phương Thảo
  • 800000.0060

Hồ Lê Phương Thảo
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết