Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thanh Bình
  • 700000.0001

Phan Thanh Bình
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết