Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hồng Duyên
  • 900000.0176

Nguyễn Thị Hồng Duyên
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Phạm Thị Tuyết Nhung
  • 900000.0168

Phạm Thị Tuyết Nhung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết