Dữ liệu đề tài

CS-DTDHNL-2015-10

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHITOSAN DẠNG HẠT ỨNG DỤNG TRONG VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TÔM THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU BOD VÀ COD

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Lịch, Vệ Quốc Linh (Chủ nhiệm)