Dữ liệu đề tài

T.20 - GD- 04

THIẾT KẾ MỘT SỐ PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1, 2, 3

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)