Dữ liệu đề tài

101.04-2019.10

Lý thuyết đồng luân ổn định và lý thuyết biểu diễn

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đặng Hồ Hải (Chủ nhiệm)