Dữ liệu đề tài

ĐHL

Quyền con người trong pháp luật dân sự

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Hồ Minh Thành (Chủ nhiệm)

NN-NCCBLV_THS

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)