Dữ liệu đề tài

NN-NCCBLV_THS

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)