Dữ liệu đề tài

NN-NCCBWUR179

Pro-poor direct and indirect impacts of handicraft-based tourism. The case of Thua Thien Hue province, Vietnam

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn (Chủ nhiệm)

NN-NCCB

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)