Dữ liệu đề tài

NN-DTKX2011

Đánh giá cường độ tái tạo bờ, bồi lấp lòng hồ chứa nước thủy điện A Vương tỉnh Quảng Nam và đề xuất định hướng phòng chống, Luận Văn Thạc sỹ Địa chất, trường ĐHKH Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương