Dữ liệu đề tài

DHH2017-16-01DHH

Nâng cao chất lượng giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm)