Dữ liệu đề tài

DHH

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tô Thị Linh

DHH2020-04-126

Nâng cao hiệu quả giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Minh Quyền

DHH2017-16-01DHH

Nâng cao chất lượng giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm)