Dữ liệu đề tài

B1993-1995

Phong trào chống thuế ở miền Trung năm 1908

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Liễn, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)