Dữ liệu đề tài

101.04-2019.07

Một số tính chất hình học và cấu trúc đại số của các lược đồ chiều không và ứng dụng

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Long, Trần Quang Hóa, Martin Kreuzer