Dữ liệu đề tài

BĐT56/2007/HD-DT

Thực trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường một số xã nghèo huyện Định Hoá - Thái Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Lan