Dữ liệu đề tài

BCTV_PDP5

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi cá lồng bè trên hồ chứa vùng Tây Nguyên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đinh Phúc