Dữ liệu đề tài

B2002.11.07

Khảo sát nhu cầu và xây dựng định hướng đào tạo giáo viên sư phạm MT-ÂN trình độ đại học ở miền Trung.

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Ngọc Thắng, Phan Thanh Bình