Dữ liệu đề tài

DP-DT1998

Nghệ thuật tạo hình Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS Vĩnh Phối, Phan Thanh Bình