Dữ liệu đề tài

QT-DAMACP-Silpakorn

The Bottom-up Approach in Community Arts Projects

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

QT-DA- ASF-Cohort 7

Comparative Study On Thai And Vietnamese Lacquering Process And Techniques

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy