Dữ liệu đề tài

NN-NCCB

THE APPLICATION OF SERVICE LEARNING TO AN ENGLISH LINGUISTICS COURSE IN HUE UNIVERSITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Khoa Tiếng Anh
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trương Thị Xuân Huyền (Chủ nhiệm)