Dữ liệu đề tài

DHH2017-13-103

Dạy học làm văn ở Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Chung (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Lê Khánh Tùng

CS-DTDHH 2016-03-95

Sử dụng webquest trong dạy học đọc hiểu văn bản

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Phong, Lê Khánh Tùng, Trần Văn Chung, Lê Thị Ngọc Anh (Chủ nhiệm)

DHH2013-03-48

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Ngữ văn

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Khánh Tùng (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Văn Chung

CS-DTT.10 - GD - 57

Rèn luyện kĩ năng kết hợp các thao tác lập luận trong văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Chung (Chủ nhiệm)

CS-DTT07 - GD - 11

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn 10

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Chung (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh