Dữ liệu đề tài

DHH2019-03-125

DỰ BÁO TRONG VĂN XUÔI TỰ SỰ TRUNG ĐẠI DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

DHH2019-03-125

KHẢO CỨU VĂN BẢN VI DÃ HỢP TẬP CỦA TUY LÝ VƯƠNG MIÊN TRINH

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Ngọc Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Lãm Thắng, Trần Thị Thanh Nhị, Nguyễn Thị Xuân Hiền

CS-DT

Đặc điểm bộ phận văn học Việt Nam ảnh hưởng tín ngưỡng Mẫu (khảo sát từ thế kỉ XVII đến XIX)

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

DHH2013 – 03 – 43

Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết nữ quyền

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Nhị

CS-DT

Một số bình diện thi pháp thơ hát nói Nguyễn Công Trứ, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Nghiệm thu tháng 12/ 2011,

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

T.21-XH-03

Tính dục trong truyện thơ Nôm và Văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam nhìn từ nghệ thuật chinh phục và quyến rũ

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị (Chủ nhiệm)

B2020-DH H -04

Thơ Việt Nam đương đại đầu thế kỉ 21 nhìn từ lí thuyết phê bình huyền thoại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị