Dữ liệu đề tài

DHH2020-03-146

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG CÁC LOẠI MỸ PHẨM LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm), Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Đoàn Mạnh Dũng, Lê Ánh Khánh, Nguyễn Mạnh Quyền

B2016-DHH-08

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng chất độc hại trong thực phẩm truyền thống ở một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm), Phạm Yên Khang, Ngô Văn Tứ, Võ Văn Tân, Nguyễn Hữu Hiền