Dữ liệu đề tài

DHH2015-03-72

Các biện pháp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Thuận An (Chủ nhiệm), Trương Vận, , Nguyễn Thị Thùy Trang