Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế du lịch giai đoạn 2005-2015

Lĩnh vực: Khoa học chính trị khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Lê Thị Minh Trâm (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Thảo, Lê Thị Thu Hương