Dữ liệu đề tài

B2008-DHH04-30

Nghiên cứu các giá trị và lợi điểm của niệu bào đồ đối với các phương pháp hiện có trong chẩn đoán và đánh giá tiến trình dậy thì của trẻ gái

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thủy Yên