Dữ liệu đề tài

DP-DTTTH.2012-KC.08

Nghiên cứu tình hình bệnh Thalassemia trong cộng đồng người dân hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Thăng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Phan Thị Thùy Hoa, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Trương Xuân Dũng; Phạm Hữu Trí; Trần Thị Phương Túy; Ngô Tứ Cương; Lê Quang Phú; Hồ Thư