Dữ liệu đề tài

DHH 2019 – 04 - 104

Nghiên cứu bào chế gel nano metronidazol điều trị viêm nha chu

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Hoàng Nhân (Chủ nhiệm), Lê Thị Thanh Ngọc, Lường Văn Dũng, Lê Hoàng Hảo

11/18

Nghiên cứu bào chế gel chứa tiểu phân nano clotrimazole

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Hoàng Nhân (Chủ nhiệm)

DHH-2015 – 04 - 43

Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng của tiểu phân nano artesunat

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Hoàng Nhân (Chủ nhiệm), Lê Thị Minh Nguyệt

CS-DT

Nghiên cứu góp phần tự động hóa quy trình sản xuất viên hoàn nghệ

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Hoàng Nhân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu qui trình bào chế viên nén Diclofenac 50mg bao tan ở ruột

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Hồ Hoàng Nhân (Chủ nhiệm)