Dữ liệu đề tài

CS-DTT01-GD-43

Nghiên cứu và áp dụng phương pháp mô phỏng trong việc dạy và học môn Tiếng Pháp chuyên ngành

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Tố Nga