Dữ liệu đề tài

CS-DTDHH2012-12-03

BẢO VỀ QUYỀN CÔNG DÂN BẰNG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN – THỰC TIỄN TẠI TÌNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Công Cường (Chủ nhiệm)