Dữ liệu đề tài

B2002-12-01

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu xóa đói giảm nghèo cho hộ nông dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Thanh Hùng