Dữ liệu đề tài

CS-DT/13

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ protein phản ứng C độ nhạy cao trong cơn hen phế quản cấp ở trẻ em

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

CS-DT54/11

Nghiên cứu biến đổi chức năng thông khí ở trẻ em hen phế quản ngoài cơn

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

CS-DT17/10

Nghiên cứu các thành phần tế bào trong đàm ở trẻ em bị hen phế quản

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

CS-DT17/09

Nghiên cứu đánh giá công tác đào tạo sau đại học ngoại tỉnh của Trường Đại Học Y Dược Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Hoàng Khánh, Hoàng Khánh Hằng

CS-DT16/09

Nghiên cứu quan niệm, kiến thức của người chăm sóc và nhân viên y tế đối với mọc răng ở trẻ nhũ nhi

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

CS-DT49/07

Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi của người chăm sóc đối với trẻ bị co giật do sốt.

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn

B2004-10-06

Đánh giá hiệu quả của Budesonide và Fluticasone trong điều trị dự phòng hen phế quản ở trẻ em

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn