Dữ liệu đề tài

DHH2017-04-69

Xây dựng và đánh giá hiệu quả các công cụ hỗ trợ tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc.

Lĩnh vực: Dược học lâm sàng và điều trị
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Võ Thị Hà (Chủ nhiệm), Lê Chuyển