Dữ liệu đề tài

DHH2021-03-159

Các bất biến đại số liên kết với lược đồ xạ ảnh chiều thấp

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Ngọc Long (Chủ nhiệm), Trần Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Thị Thanh Loan

101.04-2019.07

Một số tính chất hình học và cấu trúc đại số của các lược đồ chiều không và ứng dụng

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Nguyễn Khánh Linh (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Long, Trần Quang Hóa, Martin Kreuzer

B2018.DNA.10

Một số tính chất hình học của các lược đồ bậc thấp trong không gian xạ ảnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Chánh Tú (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Long, Đặng Tuấn Hiệp, Trần Mạnh Hùng , Vũ Quang Thanh, Masaharu ISHIKAWA, Nguyễn Phú Hoàng Lân