Dữ liệu đề tài

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định gia hạn thời gian làm việc của người Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thế Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ánh Dương

CS-DT

Nghiên cứu sự sẵn sàng của giảng viên đối với chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Trường hợp nghiên cứu tại Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm), Tống Thị Thanh Thảo, Nguyễn Thế Hùng