Dữ liệu đề tài

B2010-TDA01-20- TRIG

Nghiên cứu đề xuất phương pháp t nh xói lở trụ cầu

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Hùng

B2008-ĐN02-36

Xác định k ch thước trục tiêu sông Thoa trong thời vụ sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thế Hùng