Dữ liệu đề tài

TTH.2017-KC.01

Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Văn Liên (Chủ nhiệm), Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Bình, Phạm Hồng Thái, Võ Đình Ba, và những người khác