Dữ liệu đề tài

CS-DTCTV_NCH3

Quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác chiến lược ở Đông Bắc Á

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DTCTV_NCH2

. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh(1991-2010)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ

CS-DTCTV_NCH1

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ từ năm 1956 đến những năm đầu thế kỷ XXI

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cảnh Huệ