Dữ liệu đề tài

CS-DTT16-XH-07

Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh và "Những kẻ thiện tâm" của Jonathan Littell từ góc nhìn đối sánh

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Nhân (Chủ nhiệm)