Dữ liệu đề tài

DHH2013-04-24

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến bệnh sâu răng của học sinh tiểu học ở một số vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp cộng đồng

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng, Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Trần Tấn Tài (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Hà Thùy Nhung