Dữ liệu đề tài

CS-DT15-GD-17

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Anh Tuấn (Chủ nhiệm)