Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu sự dịch chuyển lao động nội ngành trong lĩnh vực lưu trú tại thành phố Hội An

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Bùi Thiên Nga (Chủ nhiệm)