Dữ liệu đề tài

DHH2013-04-29

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của nồng độ ferritin, transferrin, sắt huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Thủy, Lê Văn An, Hoàng Khánh, Dương Thị Ngọc Lan

CS-DT17/09

Nghiên cứu đánh giá công tác đào tạo sau đại học ngoại tỉnh của Trường Đại Học Y Dược Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo Sau đại học
Người tham gia: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chủ nhiệm), Hoàng Khánh, Hoàng Khánh Hằng

B2002.10.04

Nghiên Cứu Đặc Điểm Thể Lâm Sàng Và Nguyên Nhân Động Kinh Tại Bệnh Viện Trung Ương Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Khánh

B99.10.18

Nghiên Cứu Các Yếu Tố Nguy Cơ Tai Biến Mạch Máu Não Tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Khánh