Dữ liệu đề tài

GV2024-02-05

Nghiên cứu nhận thức về giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD) của sinh viên và giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nhật Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Thực trạng công tác kế toán bảo hành công trình xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Nhật Linh (Chủ nhiệm)